Close
3816 EJ Amersfoort Ariaplein 45
+31 (0)6 175 415 26
centaurium2000@gmail.com
Ma - Vr 8.30 - 18.00

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedrijf: Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk gevestigd te Amersfoort.
    Dienstverlening: die dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de klant. Dit kunnen verschillende soorten massages zijn, het verzorgen van workshops of cursussen, advies over ontspanning en gezondheid, een natuurgeneeskundig consult en aanverwante zaken.
  2. Masseur: De masseur die na intekening de dienst bij klant van dienstverlener uitvoert.
  3. De klant: de wederpartij van Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk voor wie de diensten worden uitgevoerd.
  4. de Werknemer: een personeelslid of relatie van de klant.
  5. een Opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk in het kader van het welzijn van de werknemer en de klant.
  6. een Contract: een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk in het kader van het welzijn van de werknemer en de klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
a. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk enerzijds en de klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant.

c. De geldigheidsduur van een offerte is drie maanden na verzenddatum, tenzij de offerte anders vermeldt.

d. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk aan de klant schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3 – Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk is bevestigd.

b. Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

c. Wanneer door Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4 – Wijziging van een opdracht of contract
a. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk zijn bevestigd.

b. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.

c. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar behoudt Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk zal de klant tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De klant wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 15.

d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de klant door te berekenen.

Artikel 5 – Duur van een opdracht of contract
a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande op de datum zoals die vermeld is in de overeenkomst en eventuele offerte.

b. Na verloop van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen 1 maand voor het einde van de contractperiode bij aangetekende brief heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van redenen. Indien de klant wil opzeggen vóór de einddatum van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 25% van de contractduur, ingaande op de datum van ontvangst van de aangetekende brief.

c. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4d en/of 10b zal Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk de klant tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De klant wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6 – Omvang van de dienstverlening
a. De dienstverlening die Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk aan de klant zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten.

b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk zorgdragen voor vervanging door een gecertificeerde (TouchPro®) masseur, zodat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd blijft. Indien dat op korte termijn niet lukt zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

Artikel 7 – Niet verschijnen van de klant of werknemer
Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk haar diensten verlenen volgens een voor Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk gangbaar behandelschema. Voor de hantering van de bovengenoemd behandelschema komt in ieder geval; verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer, relatie en/of klant voor risico van de klant zoals omschreven in artikel 8c.

Artikel 8 – Annulering
a. Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.

b. Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 werknemer of betreffende een project dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk 10 procent van de overeengekomen vergoeding bij de klant in rekening gebracht.

c. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 9 – Verantwoordelijkheden klant
a. De klant zal een ruimte van minimaal 3 x 3 meter per masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk aangeboden diensten.

b. Het door de klant beschikbaar stellen van een contactpersoon voor Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk inzake het assisteren bij het opstellen van het behandelschema voor de komende dienstverlening van de werknemers. Deze contactpersoon zal tevens zorgdragen voor het melden van veranderingen in het behandelschema met verwijzing naar artikel 8a, 8b en 8c.

c. De klant zorgt ervoor dat zowel de contactpersoon als de overige werknemers en eventuele derden voor wie de dienstverlening bedoeld is van de te leveren dienstverlening, werkwijze en de duur van de overeenkomst op de hoogte zijn.

Artikel 10 – Tarieven
a. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn gedurende de contractperiode geldig in die zin dat Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk met een termijn van 30 dagen eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.

b. Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk behoudt zich het recht voor de tarieven na afloop of bij verlenging van de contractperiode te wijzigen. Indien dit het geval is zal Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk dit schriftelijk aan klant kenbaar maken.

Artikel 11 – Geheimhouding
a. Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.

b. Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder 11a opleggen aan haar masseurs en alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

Artikel 12 – Dossierbeheer en inzagerecht
a. Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk zal van de betrokken werknemers van de klant een dossier bijhouden, daar waar dit zinvol wordt geacht.

b. Naast Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk heeft slechts de werknemer recht op inzage in dit dossier. De klant kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

Artikel 13 – Facturering en betaling
a. Tenzij anders overeengekomen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk te betalen.

b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De verplichting van Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de klant met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.

c. Alle buitenrechtelijke incassokosten komen voor de rekening van de klant. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

d. Voor het geval naar het oordeel van Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk de financiële positie van de klant risico’s met zich brengt, is Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal € 500.000,– per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.

b. De masseur die massages uitvoert bij Klant is als zelfstandig ondernemer direct aansprakelijk voor de kwaliteit van de behandeling en heeft daarvoor een adequate verzekering afgesloten en betaald.

c. De klant vrijwaart Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de klant tijdens of na hun dienstverband met klant, alsmede relaties van klant waarvoor diensten worden verleend.

d. Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk kunnen worden toegerekend.

Artikel 15 – Tussentijdse ontbinding
a. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:
• de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn
• Ter zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming
• de klant komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren

b. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, is ingeval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de klant gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief.

c. Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Opgemaakt: 6 november 2006 te Amersfoort.