Close
3816 EJ Amersfoort Ariaplein 45
+31 (0)6 175 415 26
centaurium2000@gmail.com
Ma - Vr 8.30 - 18.00

PRIVACY POLICY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Bij het aangaan van een behandeling gaat u akkoord met het aanleggen van uw dossier door de therapeut. Ik ben verplicht om uw dossier 15 jaar te bewaren na het laatste contact of wijziging. U heeft recht op inzage in het dossier en kopieën tegen kostprijs. U heeft recht op vernietiging van uw dossier tenzij een andere wet dwingt tot het bewaren van gegevens, een andere partij belang heeft bij het bewaren van gegevens (bijvoorbeeld bij erfelijke ziektes), vernietiging “goed hulpverlenerschap” in de weg staat (bijvoorbeeld bij misbruik minderjarigen). Financiële en administratieve gegevens vallen niet onder het vernietigingsrecht.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese privacywet. Daarnaast geldt de Beroepscode zoals opgesteld door de beroepsvereniging NWP. Vanuit de AVG en de Beroepscode moet ik uw privacy waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  •  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar, alleen na uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, alleen na uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, alleen na uw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen, de jaarrekening kan opmaken en overige documenten kan opstellen om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst en Ministerie van Economische Zaken.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

  • uw naam, adres en woonplaats, uw klantnummer en/of uw geboortedatum
  •  de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling. bijvoorbeeld 24005 ‘Behandeling overige natuurgeneeskunde’
  • de vergoeding die u betaald heeft voor het consult.

 

 

Nieuwsbrief