Close
3816 EJ Amersfoort Ariaplein 45
+31 (0)6 175 415 26
centaurium2000@gmail.com
Ma - Vr 8.30 - 18.00

PRIVACY POLICY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Bij het aangaan van een behandeling gaat u akkoord met het aanleggen van uw dossier door de therapeut. Ik ben verplicht om uw dossier 15 jaar te bewaren na het laatste contact of wijziging. U heeft recht op inzage in het dossier en kopieën tegen kostprijs. U heeft recht op vernietiging van uw dossier tenzij een andere wet dwingt tot het bewaren van gegevens, een andere partij belang heeft bij het bewaren van gegevens (bijvoorbeeld bij erfelijke ziektes), vernietiging “goed hulpverlenerschap” in de weg staat (bijvoorbeeld bij misbruik minderjarigen). Financiële en administratieve gegevens vallen niet onder het vernietigingsrecht.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese privacywet. Daarnaast geldt de Beroepscode zoals opgesteld door de beroepsvereniging NWP. Vanuit de AVG en de Beroepscode moet ik uw privacy waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  •  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar, alleen na uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, alleen na uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, alleen na uw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen, de jaarrekening kan opmaken en overige documenten kan opstellen om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst en Ministerie van Economische Zaken.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

  • uw naam, adres en woonplaats, uw klantnummer en/of uw geboortedatum
  •  de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling. bijvoorbeeld 24005 ‘Behandeling natuurgeneeskunde’
  • de vergoeding die u betaald heeft voor het consult.

DISCLAIMER

Mevr. S.T. Huijzer  is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Zij  zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.

Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven natuurgeneeskundige behandelingen

In het geval dat de therapeut u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan de therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit  Mevr. S.T. Huijzer uit.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij Mevr. S.T. Huijzer (behandelaar). Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mevr. S.T. Huijzer..

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Mevr. S.T. Huijzer. kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u Mevr. S.T. Huijzer attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.

KLACHTEN

Als u niet tevreden bent
Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. Hiervoor verwijs ik u ook naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen.
zie “klachtenregeling op de website”.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NWP.

Laat een bericht achter

Uw email adres wordt niet gepubliceerd. De verplichte velden zijn aangegeven met een *